110713 Pheasant Valley & Swampy Ski Area ride - bpheasant